Posts From Phạm Đình Huy

Trở về trang chủ
Hoạt động CLB

Tổng kết 2020 và Triển khai công tác năm 2021

Vào lúc 14h thứ bảy, ngày 13 tháng 03 năm 2021 tại văn phòng CLB Doanh Nhân Họ Phạm Sài Gòn, cuộc họp của Ban Chấp Hành CLB về “Tổng

Hoạt động CLB

Ngày Hội Kết Nối Giao Lưu Doanh Nhân Họ Phạm Sài Gòn 07/10/2020

Ngày Hội Kết Nối Giao Lưu Doanh Nhân Họ Phạm Sài Gòn 07/10/2020 (Nội dung sự kiện sẽ được update liên tục trên hình) Thời khắc chiều rũ nắng trên